«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


تلاقی آب و آئینه مبارک

روشنترین تلاقی آب و آئینه در سالروز ازدواج 

حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) 

بر تمامی شیعیان و دلباختگان 

تهنیت باد