«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه ترم جدید

(( اطلاعیه ی مهم ))

<<< قابل توجه کلیه دانشجویان >>>

ازتاریخ ۱۴مهرماه پرداخت شهریه و حق نظارت از طریق سامانه ی هم آوا انجام میگردد و سامانه ی فرهنگ ۹۱ از دسترس خارج گردیده است.
پس از انتخاب واحد جهت نهایی شدن آن می بایست مبلغ تعیین شده در سامانه هم آوا پرداخت گردد تا انتخاب واحد شما ثبت نهایی گردد . در غیر این صورت انتخاب واحد از طریق سامانه بصورت خودکار حذف می گردد و نیز باتوجه به تغییر روند پرداخت شهریه ، امور مالی دسترسی در خصوص مهلت برای پرداخت شهریه ندارد لذا از مراجعه به معاونت مالی خودداری فرمایید در ضمن سامانه ی کلیه ی دانشجویان فعال گردیده است.

( امور مالی مرکز )