«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان برگزار میکند 

هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت