«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


همایش بین المللی فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

اولین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی و باز شناختی در اردیبهشت ماه امسال در تهران در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمائید .