«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


آزمون عملی

به اطلاع کلیه اساتید محترم می رساند جهت برگزاری آزمون عملی دروس خود به موارد ذیل توجه فرمایید.
1-مهلت برگزاری آزمون حداکثر تا 19 خرداد می باشد و بعد از این تاریخ با توجه به برگزاری امتحانات امکان برگزاری آزمون عملی نمی باشد.
2-قبل از برگزاری آزمون لیست نمرات ،صورت جلسه و لیست غیبت های سه شانزدهم را از آقای مرادزاده دریافت نمایید.
3-پس از ثبت نمرات در سامانه فرم های ذکر شده را جهت بایگانی تحویل آقای مرادزاده نمایید.

با سپاس
امور امتحانات