«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


اطلاعیه طراحی سوالات-نمونه سربرگ

به اطلاع کلیه اساتید محترم مرکز می رساند :

مهلت طرح سوالات امتحانی از تاریخ 1/3/95لغایت 10/3/95 می باشد لذا تقاضا می شود هر چه سریعتر نسبت به دریافت پاکت سوالات از آقای مرادزاده اقدام نمایید و همچنین جهت هرچه بهتر برگزار کردن امتحانات به نکات ذیل توجه فرمایید.
1-سوالات را در مهلت تعیین شده تحویل نمایید.
2-سوالات امتحانی را در فرمت خواسته شده طراحی نمایید.این فرمت توسط تلگرام مرکز ویا (سربرگ آزمون) قابل دسترسی می باشد.
3-اساتید می توانند پس از طرح سوال جهت پرینت سوال به اتاق اساتید مراجعه نمایند.
4-اساتیدمحترم نسبت به تکمیل اطلاعات پاکت سوالات امتحانی و لیست غیبت های سه شانزدهم دقت کافی را مبذول فرمایید.

امور امتحانات مرکز