«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


مسابقه طراحی المان مرکز

به برترین طرحها جوایز نفیس ارایه می گردد.
مهلت ارایه آثار:17خرداد

برای کسب اطلاعات بیشتر به خانم شیری کارشناس محترم روابط عمومی مرکز مراجعه نمایید.