«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


کلاس استادستاری نوید

کلیه کلاسهای استادستاری نویدپنجشنبه مورخ94/09/26تشکیل نمیشود.

کلاس استاد ارمین مهدوی

کلیه کلاسهای استاد مهدوی مورخ 94/09/09تشکیل نمیشود.

کلاس استاد استعدادی

کلیه کلاسهای استاد استعدادی مورخ94/09/12تشکیل نمیشود.

کلاس استاد صلواتیان

کلیه کلاسهای استاد صلواتیان مورخ94/09/09و94/09/13تشکیل نمیشود.

کلاس استاد ویژه

کلاس ارتباطات انسانی 15/30-14استاد ویژه چهارشنبه مورخ 94/09/4تشکیل نمیشود.(امورکلاسها)

کلاس های استاد نادریان

کلیه ی کلاس های استاد نادریان روز یکشنبه مورخ94/09/01 تشکیل نمیشود.

کلاس استاد چلوپز

کلیه ی کلاس های استاد چلوپز روز دوشنبه مورخ94/09/02  تشکیل نمیشود.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاس استاد بخشایی

 کلاس  استاد بخشایی ساعت 11-14روز شنبه مورخ94/08/30 تشکیل نمیشود.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاس استاد الماسی

کلاس دانش جمعیت استاد الماسی دوشنبه مورخ94/09/02فقط دوساعت اول 15:30-14تشکیل نمیشود.(کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد)

کلاس استاد یعقوبی

کلیه کلاسهای استاد یعقوبی چهارشنبه مورخ94/08/27تشکیل نمیشود.

کلاس استاد پرستار

کلیه کلاسهای استاد پرستارپنجشنبه مورخ94/08/28تشکیل نمیشود.