دریافت قوانین آموزشی دانشگاه

شنبه, 01 خرداد 1395 12:55

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

کاربرگ‌های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه